Intro

Det Blå Kontor - Intro


Som nyfisker kan der være meget nyt at forholde sig til. For at komme godt i gang har vi taget nogle emner op, som både er need-to-know og nice-to-know.

Need-to-know er de få men meget vigtige regler der er på vores område, og som det forventes at alle kender til. Det er emner som fisketegnet, mindstemål og fredningstider, affaldshåndtering samt omsætningsforbuddet.

Se mere om de fire punkter herunder.

Nice-to-know er alle de emner, som er med til at gør det sjovt at fiske fra turbåd. Det er først og fremmest tricks til at øge chancerne for fangst, men også tips til de gode oplevelser på vandet.


Fisketegnet
Fra politisk side er det vedtaget, at lystfiskerne i Danmark skal bidrage til pleje og vilkår for fiskene. Derfor er der indført krav om, at alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal betale for et statsligt fisketegn. Når du er ude at fiske skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du har betalt for fisketegnet. Mange lystfiskere – i 2013 var det 146.000 personer – køber et personligt fisketegn som gælder hele kalenderåret, og lader betalingen ske via Nets.

Ved alle events sørger vi som arrangør for, at enhver deltagere kan dokumentere at der er betalt for fisketegnet. Vi indhenter nogle få oplysninger af og om dig, (navn og fødselsdato), bestiller og betaler for fisketegnet, og har en liste over deltagere med betalt lystfiskertegn med til hver event. Du skal bare sørge for, at du kan fremvise legitimation, så en eventuel kontrollør fra NaturErhversstyrelsen kan verificere dit navn på listen.

Fisker du i Put & Take søer er der ikke noget krav om fisketegn, da de fisk som der fiskes efter ikke indgår i puljerne om pleje og vilkår.

Se mere om det statslige fisketegn på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside fisketegn.dk.

Mindstemål og fredningstider
For at sikre bestandene for de forskellige arter, er der indført mindstemål og fredningstider. Mindstemål og fredningstider er bestemt for hver enkelt art, og for nogle arter er der fx også mindstemål i forskellige geografiske områder.

Fredningstiderne kan vi nemt undgå, men vi bestemmer ikke altid, om en lille fisk under det givne mindstemål vælger at bide på vores krog. De fisk skal genudsættes nænsomt.
På NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside kan du se mere om mindstemål og fredningstider.

Affald
Af hensyn til pleje af miljøet, må intet affald smides over bord. Det skal i skraldespande om bord på turbåden, eller tages med i land.

Omsætningsforbud
For en god ordens skyld skal det nævnes, at det i Danmark er forbudt at omsætte lystfiskerfanget fisk.

Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Der gælder med andre ord et omsætningsforbud. Fangsten er kun til eget forbrug. Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registreret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri samt af Fødevareregionerne er godkendt til handel med fisk.

Omsætningsforbuddet skyldes også et hensyn til fiskebestandene. Lyst- og fritidsfiskere har et medansvar for et bæredygtigt fiskeri, så fiskebestandene bevares.

Læs bekendtgørelse 568 af lov om fiskeri og fiskeopdræt. Kapitel 4, §11 og §12 er de paragraffer, der handler om omsætningsforbuddet. Retsinfo, LBK 568.

Comments are closed